Čarda sa prenoćištem kod Peleta, Kucura, Vrbas

Ulica:
Maršala Tita 45
Grad:
Kucura, Vrbas
Telefon:
+381 63 45 32 87
065 377 19 10
Email:
officemojafirma@gmail.com


Čarda sa prenoćištem kod Peleta, Kucura, Vrbas5

Čarda sa prenoćištem kod Peleta smeštena je u atraktivnom prirodnom ambijentu na samoj obali kanala DTD u Kucuri, mestu udaljenom desetak  km od Vrbasa.

Pored same čarde se nalazi  Kucurska prevodnica sa čije leve i desne strane kanala se nalaze odlična mesta za pecanje, a u letnjem periodu ovaj deo koriste mnogobrojni kupači koji se rashlađuju u izuzetno čistoj kanalskoj vodi.

Ovo je idealno mesto za ljubitelje nautičkog turizma.  Čarda ima prenoćište za ribolovce, sređen mol i pristan za čamace, jahte i brodove. Ovo je možda jedina čarda u Srbiji do koje možete doći svojim čamcem ili brodićem.

Na čardi se služe tradicionalna domaća jela, sa nezaobilaznim ribljim specijalitetima riblji paprikaš, riba na žaru i dr.

Iako je čarda posećena cele godine, posebno je primamljiva leti zbog pecanja i blizine plaže.IMG_0821

U okolini čarde postoje izvanredni uslovi za lovni i ribolovni turizam kao i biciklistički – rekreativni turizam.

Čarda raspolaže sa smeštajnim kapacitetom za 10 osoba. Pored soba u našoj čardi se nalazi i prelepa višenamenska sala kapaciteta 70 mesta za razne proslave: krštenja, veridbe, svadbe, rođendane, godišnjice mature i oproštajne svečanosti kao i godišnjice braka i sve što bi ste vi želeli.

Meni za svečani svadbeni ručak  možemo da predložimo mi, ali smo spremni da udovoljimo i svakoj želji mladenaca i gostiju.

1Čarda kod Peleta za sve mladence nudi gratis sobu. Na Vama je samo da nam dopustite da učinimo Vaš najsrećniji dan u životu  jedinstvenim i nezaboravnim!!!!

Dođite da zajedno u veselju proslavimo sve Vaše lepe trenutke!

Kucurska prevodnica

Pored Čarde se nalazi jed­na od naj­ve­ćih brod­skih pre­vod­ni­ca na ka­na­li­ma u Bač­koj, Kucurska prevodnica, koja je završena 1962. godine. Omogućava plovidbu na delu magistralnog kanala Bečej – Bogojevo. Smeštena je u okviru hidročvora Kucura zajedno sa ustavom Kucura. Ima dve dvokrilne kapije. Prevodi brodove do 1000 t.

Kanal DTD

Ovo je kla­sič­ni ko­pa­ni ka­nal si­ste­ma Du­nav-Ti­sa-Du­nav, ko­ji je ši­rok 35-40 m, a du­bi­na mu, u plov­nom pu­tu, iz­no­si do 4 m, dok u pri­o­ba­lju va­ri­ra od me­sta do me­sta, pa se na po­je­di­nim po­zi­ci­ja­ma po­ste­pe­no po­ve­ća­va, dok na dru­gim na sa­mo 4-5 m od oba­le iz­no­si 2-2,5 m.25

Deo ka­na­la oko pre­vod­ni­ce je ne­što ši­ri i pod­se­ća na je­ze­ro. Tu se vo­da la­ga­no vr­ti, jer se br­ža stru­ja, iz sa­mog pre­li­va, su­sre­će sa mir­nom vo­dom, iz tzv. Sta­ka­de. Iza sa­mog pre­li­va, u br­za­ku, ri­bo­lov je za­bra­njen, dok je u mir­nom de­lu, na Sta­ka­di, pe­ca­nje do­zvo­lje­no, a lo­vi se sa be­ton­skog do­ka.

Vo­da niz­vod­no oda­tle (tj. u sa­mom ka­na­lu) uglav­nom te­če – spo­ro, ali ipak ne­što br­že ne­go na ve­ći­ni dru­gih bač­kih ka­na­la ovo­ga ti­pa, što je po­sle­di­ca či­nje­ni­ce da je pre­vod­ni­ca go­to­vo uvek ma­nje ili vi­še otvo­re­na.

Dno je tvr­do, ilo­va­ča­sto i na de­lu is­pod pre­vod­ni­ce uglav­nom či­sto, tj. na nje­mu ne­ma pre­pre­ka ko­je bi ote­ža­va­le ri­bo­lov. Plu­ta­ju­će tra­ve, ko­ja ote­ža­va ri­bo­lov, ret­ko ka­da ima, za raz­li­ku od ve­ći­ne osta­lih ka­na­la u Bač­koj.

 

Vlasnik
Varga Mihajlo
Ulica
Maršala Tita 45
Grad
Kucura, Vrbas
Država
Srbija
Telefon
+381 63 45 32 87
065 377 19 10
Email
officemojafirma@gmail.com
PIB
105615481
Matični broj
62129042
Šifra delatnosti
682000